ഫയല്‍ അദാലത്ത് - നോഡല്‍ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ച്‍ - ഉത്തരവ്