മീനങ്ങാടി സര്‍ക്കാര്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ശ്രീമതി കുമാരി യുഎം നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട KAT OA No.174/2019 20.06.19ലെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നോഷണലായി തസ്തികമാറ്റ നിയമനം നല്‍കി-ഉത്തരവ്