വിദഗ്‍ധ പരിശോ‌ധന നടക്കുന്ന മഞ്ചേരി സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജില്‍ താല്‍കാലികമായി ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ച് - ഉത്തരവ്