മീനങ്ങാടി സര്‍ക്കാര്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ശ്രീമതി കുമാരി യുഎം നെ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നോഷണലായി തസ്തികമാറ്റ നിയമനം അനുവദിച്ചത് തിരുത്തല്‍ വരുത്തി - ഉത്തരവ്