സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകി ഉത്തരവ്