പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ / സാനിട്ടറി വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയില്‍പെട്ട ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഫുള്‍ ടൈം സ്വീപ്പര്‍ / സാനിട്ടറി വര്‍ക്കര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ്