ഇടുക്കി ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് സ്‌ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ്