ശ്രീമതി അഞ്ജന പി.എൻ. ക്ലാർക്ക് സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പാമ്പാടി - രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കോട്ടയത്ത് താൽക്കാലികമായി നിയോഗിച്ച് - ഉത്തരവ്