ഇടുക്കി സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ അക്കൌണ്ട്സ് ഓഫീസറായ ശ്രീമതി പി.രാജിയ്ക്ക് ടി സ്ഥാപനത്തിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് തസ്തികയുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല നല്‍കി - ഉത്തരവ്