ക്യു,ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ക്ക് - പുനര്‍നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്