അസിസ്റ്റന്‍റ് കുക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഹെഡ് കുക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ്