ലക്ചറർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ ) - കേരള പി എസ് സി നിയമന ശിപാർശ നൽകിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ 15,600-39,100/- രൂപ (AICTE - AGP - 5400 രൂപ ) ശമ്പള നിരക്കിൽ താത്കാലികമായി നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ്