ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേയ്ക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്