ശ്രീ. പ്രകാശന്‍ പി., ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് - നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍ഡന്‍റര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തിക മാറ്റ നിയമനം - അപേക്ഷ പ്രകാരം ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് പരിത്യജിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ്