വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II /ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഭേദഗതി ഉത്തരവ്