ലക്ചർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീറിംഗ് തസ്തികയിലെ പി .എസ് .സി .നിയമനം - ശ്രീ .വിപിൻ കെ .ടി ,ശ്രീ .അജയ് തിലകൻ എൽ .ജെ എന്നീ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി - നിയമന ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ 45 ദിവസത്തേക്ക് ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച് -ഉത്തരവ്