സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് I (മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്) -തസ്തികമാറ്റ നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ്