അസിസ്റ്റന്‍റ് കുക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഹെഡ് കുക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ്