സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റ നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്