ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗം തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്