സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ നിയമന ശിപാര്‍ശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് താല്‍ക്കാലികമായി നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ്