ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും ഡെമോൺസ്‌ട്രേറ്റർ / വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - ഉത്തരവ്