തിരുവനന്തപുരം ജില്ല – ശ്രീ. സജാദ് ഖാന്‍ യു., വാച്ച്മാന്‍ - പഠനാവധിക്കു ശേഷം പുനര്‍നിയമനം - ഉത്തരവ്