അടിമാലി , ഗവ :ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, - എഞ്ചിനീയറിങ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റർ ആയ ശ്രീ. ഷാൻറി.ടിപി യ്ക്കു സൂപ്രണ്ടിന്റെ പൂർണ അധിക ചുമതല നൽകി - ഉത്തരവ്