പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിൽ 01.01 .1999 മുതൽ 31.12.2001 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ ലെക്ച്ചറർ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഭേദഗതി ചെയ്തു - ഉത്തരവ്