പെരിന്തല്‍മണ്ണ സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ ശ്രീ. ഹരി പ്രസാദ് ബി വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായി കെ എസ് ആര്‍ ഭാഗം I അനുബന്ധം XII A പ്രകാരം 5 വര്‍ഷത്തേക്ക് ശൂന്യവേതനാവധി അനുവദിച്ച്-ഉത്തരവ്