പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജുകളിൽ 01.01.2005 മുതൽ 31.12.2008 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ നിയമനം പ്രിൻസിപ്പാൾ , ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻ, ലെക്ച്ചറർ/ സമാന തസ്തികകൾ ലെക്ച്ചറർ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ കംപ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലിസ്റ്റ് ഭേഗവതി ചെയ്തു - ഉത്തരവ്