സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ തസ്തികയിലെ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം - ക്രമപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ്