സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജ് - ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലെക്ച്ചറർ തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം - ഉത്തരവ്