പാലക്കാട് ജില്ല – ബസ് ക്ലീനര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും വാച്ച്മാന്‍ ആയുള്ള തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ്