വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് II/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II എന്നീ തസ്തികയില്‍ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്മാന്‍ ഗ്രേഡ് I/വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം - ഉത്തരവ്