പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് - സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ്