സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - സ്ഥലം മാറ്റം, ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്