സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് - ആർക്കിടെക്ചറർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെക്ചറർ തസ്തികയിലെ താൽക്കാലിക നിയമനം - ഉത്തരവ്