ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഇന്‍ ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ (സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകള്‍) തസ്തികയിലേക്ക് കേരള പി.എസ്.സി. ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ താല്‍ക്കാലികമായി നിയമിച്ച് - ഉത്തരവ്