സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് 56500 - 118100 വേതന നിരക്കിൽ റേഷ്യോ അടിസ്ഥാന ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് പ്രമോഷന്‍ - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്