സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജുകളിലെ "Industry on Campus " പ്രോഗ്രാമിൻറെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പ് - ശ്രീ .സോജൂ.എസ്.എസ്, അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടർ (പ്രോജെക്ട്സ്) -യെ നോഡൽ ഓഫീസറായി ചുമതലപ്പെടുത്തി - ഉത്തരവ്