ശ്രീ.റഷീദ്.പി.വൈ,ക്ലാർക്ക്, ശ്രീരാമ സർക്കാർ പോളിടെക്ക്നിക്ക് കോളേജ്,തൃപ്രയാർ,തൃശൂർ 8 - വർഷ സമയ ബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്