ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തസ്തിക മാറ്റം വഴി ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ നിയമനം - സ്ഥിരം പരിത്യജിക്കല്‍ അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്