2021 വര്‍ഷം വകുപ്പിലുണ്ടായ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയുടെ ഒഴിവുകളുടെ 10% - ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്