തൃശൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടായ ശ്രീ. സജിത്ത് പി യ്ക്ക് - ടി സ്ഥാപനത്തിലെ ഹോസ്റ്റല്‍ ആഫീസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് തസ്തികയുടെ പൂര്‍ണ്ണ അധിക ചുമതല – നല്‍കി - ഉത്തരവ്