ശ്രീ.ശ്രീനിത്ത്.കെ.പി, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്,സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റൽ,തൃശൂർ -15 വർഷ സമയ ബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്