സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഉദ്യോഗക്കയറ്റം /സ്ഥലമാറ്റം നൽകികൊണ്ട് - ഉത്തരവ്