ശ്രീമതി.സുകന്യ.എ,ക്ലാര്‍ക്ക്,ജി‌ ഇ‌ സി കണ്ണൂര്‍ - നിയമനം ക്രമവല്‍ക്കരിച്ച ഉത്തരവ്- സംബന്ധിച്ച്