ശ്രീ. ഷാനവാസ് ടി.എം., സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്, സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കളമശ്ശേരി - 15 വര്‍ഷ സമയ ബന്ധിത ഹയര്‍ ഗ്രേഡ് - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ്