ഫയല്‍ അദാലത്ത് മാറ്റിവച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്

2019 ഫെബ്രുവരി 14 ന് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ വച്ച് നടത്താനിരുന്ന ഫയല്‍ അദാലത്ത് 2019 മാര്‍ച്ച് മാസത്തിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു