ഗവൺമെൻറ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഡിപ്ലോമ ഇൻ സെക്രട്ടേറിയൽ പ്രാക്ടീസ് പ്രവേശനം 2019 -2020 - പ്രോസ്പെക്ടസ്