2021 -22 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ബി.ടെക് ഈവനിംഗ് കോഴ്‍സ് പ്രവേശനം - സംബന്ധിച്ച്