ബിടെക് ഈവനിങ് കോഴ്സ് 2021-22 പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഓണ്‍ലൈ൯ മുഖേന ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. - വിശദാംശങ്ങൾ