സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാര്‍ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജുകളിലെ ബി. എഫ്. എ ഡിഗ്രീ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച്